Hospodaření spolku

Spolek Neznášek

Čl.I Příjmy spolku
Příjmy spolku tvoří:
a) členský příspěvek členů spolku, a to ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady. Výše členského příspěvku se stanoví pevnou částkou na každý kalendářní rok. Členský příspěvek je hrazen v hotovosti řediteli školy a je splatný do 31. 10. příslušného kalendářního roku. Za evidenci a správu členských příspěvků odpovídá výkonný výbor.
b) dary od rodičů žáků školy, dary od dalších fyzických či právnických osob
c) příjmy z dotací a grantů
Využití prostředků získaných z výše uvedených příspěvků a příjmů schvaluje členská  schůze na návrh výkonného výboru. V rámci operativní činnosti spolku může výkonný výbor poskytnout finanční příspěvek na akci ZŠ a MŠ Neznašov nebo spolku, o kterém byli předem členové spolku informováni, a to až do výše 15.000,- Kč. Veškeré částky, které přesahují částku 15.000,-Kč, musí být schváleny členskou schůzí.

Čl. II Přijaté dary
Přijatým darem se rozumějí jakákoliv bezúplatně přijatá plnění ve prospěch spolku, a to jak finanční, tak věcná.
Na vyžádání dárce bude s dárcem uzavřena darovací smlouva, popřípadě mu bude vydáno potvrzení o přijatém daru.

Čl. III. Granty, dotace
Dohled nad dodržením grantových či dotačních podmínek, jakož provedení náležitého vyúčtování dotačního titulu, odpovídá vůči poskytovateli grantu či dotace výkonný výbor. Obecné právní účinky a dopady způsobu nakládání s grantovými či dotačními prostředky vůči spolku jakožto právnické osobě tím nejsou dotčeny.

Čl. IV. Okruhy financovaných aktivit
Prostředky spolku budou vynakládány na činnosti určené v čl.III Stanov spolku, zejména na:
a) aktivity ZŠ a MŠ Neznašov v rámci vzdělávacího, výukového a výchovného procesu (např. věcné ceny do soutěží žáků, materiálové zajištění akcí, apod.)
b) mimoškolní vzdělávací, výukové a výchovné aktivity žáků ZŠ a MŠ Neznašov, je-li jejich účelem rozvoj školní mládeže
c) kultivaci školního prostředí ZŠ a MŠ Neznašov – drobné materiálové vybavení, související službové či jiné provozní výdaje, atd.

Čl. V. Operativní zásady správy finančních prostředků
Prostředky spolku budou vynakládány výhradně tak, aby nedocházelo k obohacení jednotlivých členů spolku. Osoby, vykonávající funkci v orgánech spolku, tak činí bez nároku na finanční odměnu či jakékoli jiné majetkové zvýhodnění, krom odměny za vedení účetnictví spolku, která bude na každý kalendářní rok odsouhlasena členskou schůzí. Tím není dotčen nárok na úhradu odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, pokud takové byly při výkonu funkce anebo v přímé souvislosti s aktivitami spolku vynaloženy (např. úhrada kancelářských potřeb apod.). Posouzení a odsouhlasení tohoto případného nároku na úhradu vynaložených výdajů je v kompetenci výkonného výboru.
Orgány spolku jsou povinny při hospodaření s prostředky spolku dbát řádné péče, prostředky spravovat způsobem minimalizujícím náklady, resp. náklady vynakládat v míře nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu.

Čl. VI Informace o hospodaření
Orgány spolku jsou povinny hospodařit transparentním a průkazným způsobem. Veškeré informace ohledně hospodaření spolku jsou na vyžádání k dispozici kterémukoli členovi spolku, v rozsahu a lhůtě přiměřené daným okolnostem.
Za vedení účetnictví spolku vedené podle zvláštních právních předpisů odpovídá účetní dle mandátní smlouvy.
Účetní závěrka se schvaluje na členské schůzi.

Čl. VII. Obsluha účtu, podpisová práva k účtu
Finanční prostředky spolku jsou shromažďovány na běžném účtu, znějícím na jméno spolku, popřípadě v hotovosti v pokladně spolku. Za správu a náležitou evidenci peněz v hotovosti přitom odpovídá účetní jako člen spolku.
Nositeli podpisových práv k bankovnímu účtu je výhradně:
předseda spolku
místopředseda spolku,
s tím, že každý z nich je oprávněn nakládat s prostředky na účtu spolku samostatně, výhradně v souladu s těmito zásadami hospodaření a stanovami, a to za účelem dosažení deklarovaných cílů spolku.

Čl. VIII. Právní účinky zásad hospodaření
Tyto zásady  jsou po jejich schválení výkonným výborem interním předpisem spolku, právně závazným pro všechny jeho členy a orgány.


Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout