INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV

 Vážení rodiče, milé děti,

ve středu 1. září společně zahájíme nový školní rok 2021/2022. Věříme, že jste si užili prázdniny a že se, stejně jako my, do školy těšíte. I v tomto roce bude nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která jsou připravena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, aktuálně platných Ochranných opatření MZ ČR a podle Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19. V případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat prostřednictvím webových a facebookových stránek školy.

1.ŠKOLNÍ DEN – 1. září 2021

VÝUKA

1. ročník

 • Žáci 1. ročníku s rodiči využijí vstup do budovy školy z návsi.
 • Rodiče budou po celou dobu přítomnosti ve škole vybaveni respirátorem, žáci mohou mít chirurgickou roušku, kterou si budou moci během sezení v lavici sundat.
 • Vyučování začíná v 8:15 hodin
 • Žáci nebudou 1.školní den testováni (testování proběhne 2.9. – viz Testování)
 • Vyučování potrvá cca 1 vyučovací hodinu, poté následuje krátká informační schůzka pro rodiče

2.-5. ročník

 • Žáci 2.-5.ročníku použijí pro vstup do budovy hlavní vchod (boční vstup od mateřské školy) – šatní skříňky neobsazují, budou přiděleny třídním učitelem
 • Žáci budou testováni (viz Testování)
 • Ve společných prostorách školy je povinnost dětí a žáků nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor či chirurgická rouška)
 • Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu (8:15 – 9:00)
 • V případě, že budou žáci po vyučování či z družiny odcházet sami, je potřeba přinést písemné potvrzení od zákon. zástupce.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina – není otevřena
Odpolední družina – 9:00 – 15:00 hodin

 • Kromě prostor vyhrazených k doprovodnému testování (a doprovodu prvňáčků první školní den 1.9.) nebudou mít třetí osoby přístup do budovy školy, tedy ani do prostoru šaten. Respektujte toto opatření prosím a v případě vyzvedávání dětí po vyučování či z družiny vyčkejte venku před budovou školy.

Při vyzvedávání dětí ze školy:

 • 1. a 2. ročník: využijte venkovního zvonku do družiny (či telefonicky kontaktujte paní sistentku /vychovatelku)
 • 3., 4. a 5. ročník: telefonicky kontaktujte paní asistentku /vychovatelku

Pozn. Telefonní kontakty na paní asistentky / vychovatelky budou uvedeny vždy s aktuálním rozpisem služeb pro ranní a odpolední družinu pro daný týden (rozpis bude zveřejněn u hlavního vchodu do budovy ZŠ (boční ulice).

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • Výdej obědů bude probíhat od 11:00 hodin.

TESTOVÁNÍ

 • Samotestování žáků 2.-5.ročníku proběhne ve třídě či v ranní družině pod dohledem učitele ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021
 • Asistované testování (testování za doprovodu 3.osoby-rodiče) žáků 2. - 3.ročníku  proběhne ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021
 • Pro asistované testování žáků využijte vchod z návsi

2.a 3. ŠKOLNÍ DEN – 2. a 3. září 2021

VÝUKA

1. ročník

 • Vyučování 8:15 – 11:00 hodin
 • Žáci 1. ročníku absolvují testování 2.9., 6.9. a 9.9.2021
 • Samotestování žáků 1. ročníku proběhne ve třídě či v ranní družině pod dohledem učitele či vychovatele (děti využijí hlavní vchod – vstup od MŠ)
 • Pro asistované testování (testování za doprovodu 3.osoby-rodiče) žáků 1. ročníku  využijte vchod z návsi. Vyčkejte venku příchodu pověřeného pracovníka školy, který Vás, žáka a rodiče, dovede do testovací místnosti a vysvětlí vše potřebné.

2.-5. ročník

Organizace výuky jednotlivých ročníků:

 • 2.ročník: 8:15 – 11:30
 • 3.ročník: 8:15 – 11:30
 • 4.ročník: 8:15 – 12:00
 • 5.ročník: 8:15 – 12:00

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina – 6:00 – 8:00 hodin
Odpolední družina – do 16:30 hodin

TÝDEN OD 6. září 2021

Od 6. září 2021 probíhá výuka jednotlivých ročníků dle aktuálního rozvrhu hodin na škol.rok 2021/2022 (k dispozici na webových stránkách školy)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

 • Testování se neprovádí u osob, které písemně doloží negativní výsledek PCR (platí 7 dnů) nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě. Toto potvrzení o antigenním testování nesmí být starší 72 hodin. Potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli před testováním třídy.
 • Testování se neprovádí u osob s prodělaným onemocněním COVID-19, kdy od nařízení izolace, nebo prvního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní. Tuto skutečnost musí písemně doložit třídnímu učiteli před testováním. Od 181. dne od prokázání nemoci podléhají pravidelnému testování. Potvrzení odevzdá žák svému třídnímu učiteli před testováním třídy.
 • Při návratu ze zahraniční dovolené postupují zákonní zástupci dětí a žáků podle aktuálních Mimořádných, Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo aktuálních Sdělení MZd ČR.
 • Ve společných prostorách školy je povinnost dětí a žáků nosit ochranné prostředky dýchacích cest (žádáme o zajištění dostatečného množství ochranných prostředků). Veškerá opatření se vztahují na všechny děti a žáky školy a aktivity spojené s výukou, resp. s přítomností ve škole a školní družině.
 • Do školy je umožněn vstup pouze dětem a žákům, kteří podstoupili ve stanovených termínech vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu a doloží škole jeho negativní výsledek, antigenním testem ve škole a mají negativní výsledek, při nedoložení budou tito děti a žáci po celou dobu pobytu ve škole používat prostředky ochrany dýchacích cest. Žáci, kteří se neprokáží negativním testem nebo certifikátem o prodělání nemoci: musí po celou dobu výuky nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení venku se převlékají odděleně, nesmí zpívat; používají toalety vyčleněné pouze pro tyto žáky; při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.
 • Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení dalšího preventivního testu.

Vážení rodiče,

těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám a Vašim dětem příjemný školní rok.

 

Mgr. Jaroslav Tůma, ředitel školy

 

V Neznašově dne 27. srpna 2021 

 

                                                                         

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?