Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče,

v úterý 27. 2. 2024 proběhnou náslechy rodičů v první třídě - den otevřených dveří, a to od 8:15 - 12:00 v prostorách základní školy.  Zápisy do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Neznašov se uskuteční za přítomnosti dětí i rodičů ve dnech 8. a 9. 4. 2024 (o přesném termínu budete včas informováni). Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí po odkladu školní docházky.

Termín zápisu k základnímu vzdělávání  je stanoven na

                                         8.4. – 9.4. 2024

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste zaslali veškeré podklady potřebné k zápisu k základnímu vzdělávání do 3. 4. 2024. Na základě Vámi zaslaných dokumentů budete pozváni na konkrétní datum a čas. Veškeré podklady jsou ke stažení na této webové stránce.

Formuláře potřebné k zápisu:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)

2) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (ke stažení zde)

3) Prostá kopie rodného listu dítěte

4) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Dané formuláře můžete doručit náslédujícími způsoby:

a) datovou schránkou (xe44qms)

b) e-mailem s elektronickým podpisem (tuma@zsneznasov.cz), s předmětem ZÁPIS

c) poštou (ZŠ a MŠ Neznašov, Mgr. Jaroslav Tůma,  Neznašov 29, 373 02 Neznašov), obálku označte nápisem ZÁPIS

d) doručit osobně (po telefonické domluvě na tel. čísle: 604925111) či vložit v označené obálce do poštovní schránky na budově základní školy

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní vchod do budovy) a na webových stránkách školy: www.zsneznasov.czSeznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 19. dubna 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude přiděleno. Zákonní zástupci dítěte se mohou vyjádřit k podkladům správního řízení (nahlédnutí do spisu) po telefonické domluvě dne 18. 4. 2023.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2024/2025

Počet žáků, které je možné přijmout k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025: 16 (kapacitní důvody)

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč a Slavětice),  V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:

           a) Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec je již žákem  ZŠ nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí školy základní  

           b) Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. 

 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu:  

Formuláře potřebné k odkladu povinné školní docházky:

1) Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde)

2) Doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC,...)

3) Doporučující posouzení od dětského nebo odborného lékaře

4) Prostá kopie rodného listu dítěte

5) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Veškeré dokumenty doručte stejným způsobem jako je uvedeno výše.

 

V Neznašově dne 30. 1. 2024

Mgr. Jaroslav Tůma

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2024/2025

   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

1/2024

6/2024

11/2024

16/2024

2/2024

7/2024

12/2024

17/2024

3/2024

8/2024

13/2024

 

4/2024

9/2024

14/2024

 

5/2024

10/2024

15/2024

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 17. 4. 2024

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout