Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023 - 2024

Vážení rodiče,

 ve středu 15. 3. 2023 proběhnou náslechy rodičů v první třídě, a to od 8:15 - 12:00 v prostorách základní školy.  Zápisy do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Neznašov se uskuteční za přítomnosti dětí i rodičů ve dnech 12. a 13. 4. 2023 (o přesném termínu budete včas informováni). Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí po odkladu školní docházky.

Termín zápisu k základnímu vzdělávání  je stanoven na

                                         12.4. – 13.4. 2023

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste zaslali veškeré podklady potřebné k zápisu k základnímu vzdělávání do 5. 4. 2023. Na základě Vámi zaslaných dokumentů budete pozváni na konkrétní datum a čas. Veškeré podklady jsou ke stažení na této webové stránce.

Formuláře potřebné k zápisu:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)

2) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (ke stažení zde)

3) Prostá kopie rodného listu dítěte

4) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Dané formuláře můžete doručit náslédujícími způsoby:

a) datovou schránkou (xe44qms)

b) e-mailem s elektronickým podpisem (tuma@zsneznasov.cz), s předmětem ZÁPIS

c) poštou (ZŠ a MŠ Neznašov, Mgr. Jaroslav Tůma,  Neznašov 29, 373 02 Neznašov), obálku označte nápisem ZÁPIS

d) doručit osobně (po telefonické domluvě na tel. čísle: 604925111) či vložit v označené obálce do poštovní schránky na budově základní školy

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní vchod do budovy) a na webových stránkách školy: www.zsneznasov.czSeznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 28. dubna 2023. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude přiděleno. Zákonní zástupci dítěte se mohou vyjádřit k podkladům správního řízení (nahlédnutí do spisu) po telefonické domluvě dne 26. 4. 2023.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2023/2024

Počet žáků, které je možné přijmout k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024: 19 (kapacitní důvody)

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč a Slavětice),  V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:

           a) Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec je již žákem  ZŠ nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí školy základní  

           b) Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. 

 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu:  

Formuláře potřebné k odkladu povinné školní docházky:

1) Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde)

2) Doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC,...)

3) Doporučující posouzení od dětského nebo odborného lékaře

4) Prostá kopie rodného listu dítěte

5) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Veškeré dokumenty doručte stejným způsobem jako je uvedeno výše.

 

V Neznašově dne 30. 1. 2023

Mgr. Jaroslav Tůma

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2023/2024

   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Z1/2023

Z2/2023

Z3/2023

Z4/2023

Z5/2023

Z6/2023

Z7/2023

Z8/2023

Z9/2023

Z10/2023

Z11/2023

Z12/2023

Z13/2023

Z14/2023

Z15/2023

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 14. 4. 2023

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Zavřít

 

Školské odbory vyhlásily na den 27.11.2023 celodenní stávku.
Tato situace zatím trvá.

 

Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,stávkování je zákonným právem každého zaměstnance. 

Většina zaměstnanců naší školy se rozhodlo se stávky zúčastnit. 

Škola (základní i mateřská) je tak 27.11.2023 uzavřena, stejně tak školní družina a jídelna školy (obědy žákům odhlášeny automaticky).

více v přiloženém dopise

 

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout