Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022

Vážení rodiče,

Zápisy do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Neznašov (pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) se uskuteční v plánovaném termínu  22. dubna 2021, ale bez přítomnosti dětí. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat také webové stránky Základní školy a Mateřské školy Neznašov.

Formuláře potřebné k zápisu:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)

2) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (ke stažení zde)

3) Prostá kopie rodného listu dítěte

4) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Z organizačních důvodů Vás žádáme abyste vyplnili dané formuláře a doručili je od 1. 4. 2021, nejpozději však do 22. 4. 2021:

a) datovou schránkou (xe44qms)

b) e-mailem s elektronickým podpisem (tuma@zsneznasov.cz), s předmětem ZÁPIS

c) poštou (ZŠ a MŠ Neznašov, Mgr. Jaroslav Tůma,  Neznašov 29, 373 02 Neznašov), obálku označte nápisem ZÁPIS

d) doručit osobně (po telefonické domluvě na tel. čísle: 604925111) či vložit v označené obálce do poštovní schránky na budově základní školy

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní vchod do budovy) a na webových stránkách školy: www.zsneznasov.czSeznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 30. dubna 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme telefonicky po obdržení Vámi zaslaných dokumentů. Zákonní zástupci dítěte se mohou vyjádřit k podkladům správního řízení (nahlédnutí do spisu) po telefonické domluvě dne 28. 4. 2021.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2021/2022

Počet žáků, které je možné přijmout k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022: 18 (kapacitní důvody)

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč a Slavětice),  V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:

           a) Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec je již žákem  ZŠ nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí školy základní  

            b) Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. 

 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu:  

Formuláře potřebné k odkladu povinné školní docházky:

1) Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde)

2) Doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC,...)

3) Doporučující posouzení od dětského nebo odborného lékaře

4) Prostá kopie rodného listu dítěte

5) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Veškeré dokumenty doručte stejným způsobem jako je uvedeno výše.

 

V Neznašově dne 8. 3. 2021

Mgr. Jaroslav Tůma

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022

   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

ZS1 ZS2 ZS3
ZS4 ZS5 ZS6
ZS7 ZS8 ZS9
ZS10 ZS11 ZS12
ZS13 ZS14 ZS15
ZS16    

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 27. 4. 2021

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?