Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ NEZNAŠOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 6. května 2024 do 14. května 2024, a to dle následujícího harmonogramu:

  • 6. a 7. 5. 2024 (od 6:00 - 16:30) - osobní vydávání přihlášek k zápisu v budově MŠ 
  • 13. a 14. 5. 2024 (od 12:00 - 17:00) - osobní odevzdání vyplněných přihlášek k zápisu v budově MŠ

 

K zápisu 13. a 14. 5. 2024 jsou potřebné následující dokumenty:

1. Žádost a přihláška k předškolnímu vzdělávání (obdržíte 6. nebo 7. 5. 2024)

2. Prostá kopie rodného listu dítěte

3. Prohlášení o řádném očkování (ke stažení zde)

4. Prostá kopie očkovacího průkazu

5. Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte nebo občanský průkaz dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Neznašov pro  školní rok 2024/2025

Počet žáků, které je možné přijmout k předškolnímu vzdělávání je  pro školní rok 2024/2025: 10 (kapacitní důvody)

Kritérium

 

bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci (Neznašov, Všemyslice, Slavětice, Všeteč, Bohunice)

10

 

Trvalý pobyt mimo spádovou oblast

0

Věk dítěte

5-6 let věku dítěte (k 31. 8. 2024)

7

 

4 roky věku dítěte (k 31. 8. 2024)

5

 

3 roky věku dítěte (k 31. 8. 2024)

4

 

2 roky věku dítěte (k 31. 8. 2024)

0

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pokud však kapacita školy dovoluje přijmout děti mladší 3 let, lze je přijmout za podmínky, že k 31. 8. 2024 dosáhne jejich věk 2,5 roku.

V případě, že bude kapacita školy dostatečná, je možné přijmout i děti s trvalým pobytem mimo Obec Všemyslice. V tomto případě bude přednostně přijato dítě  dle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu).

Dítě, které se ocitne ve složité sociální situaci, jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím nesmí být dotčen bod č. 1 a č. 3 stanovených kritérií, tzn. že musí být povinně přijaty všechny děti rok před nástupem školní docházky a děti po odkladu povinné školní docházky ze spádové oblasti MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní vchod do budovy) a na webových stránkách školy: www.zsneznasov.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 21. května 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme 13. nebo 14. 5. 2024 . Zákonní zástupci dítěte se mohou vyjádřit k podkladům správního řízení (nahlédnutí do spisu) po telefonické domluvě dne 20. 5. 2024.

 

V Neznašově dne 29. února 2024

Mgr. Jaroslav Tůma – ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2024/2025

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

 

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

     
     
     
     

 


Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k předškolnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 21.5. 2024

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout