PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ NEZNAŠOV

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Formuláře potřebné k zápisu

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení zde)
  2. Přihláška dítěte k zápisu dítěte do mateřské školy a přihláška ke stravování (ke stažení zde)
  3. Prostá kopie rodného listu dítěte
  4. Prohlášení o řádném očkování (ke stažení zde)
  5. Prostá kopie očkovacího průkazu
  6. Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (xe44qms)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), (tuma@zsneznasov.cz), s předmětem ZÁPIS MŠ
  3. poštou (ZŠ a MŠ Neznašov, Mgr. Jaroslav Tůma,  Neznašov 29, 373 02 Neznašov), obálku označte nápisem ZÁPIS MŠ)
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (telefonická domluva na tel. čísle: 604925111)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili dané formuláře a doručili je od 2. 5. 2020, nejpozději však do 16. 5. 2020.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Neznašov od školního roku 2020/2021

 

Kritérium

 

bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci (Neznašov, Všemyslice, Slavětice, Všeteč, Bohunice)

10

 

5-6 let věku dítěte (k 31. 8. 2020)

7

 

4 roky věku dítěte (k 31. 8. 2020)

5

 

3 roky věku dítěte (k 31. 8. 2020)

4

 

2 roky věku dítěte (k 31. 8. 2020)

0

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

V případě, že bude kapacita školy dostatečná, je možné přijmout i děti s trvalým pobytem mimo Obec Všemyslice. V tomto případě bude přednostně přijato dítě  dle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu).

Dítě, které se ocitne ve složité sociální situaci, jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím nesmí být dotčen bod č. 1 stanovených kritérií, tzn. že musí být povinně přijaty všechny děti rok před nástupem školní docházky a děti po odkladu povinné školní docházky.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní vchod do budovy) a na webových stránkách školy: www.zsneznasov.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 18. května 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme telefonicky po obdržení Vámi zaslaných dokumentů.

.

V Neznašově dne 2. 4. 2020 

Mgr. Jaroslav Tůma – ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

M12

M11

M21

M20

M9

M3

M2

 

 

 

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

M22 M16
M4 M7
M8 M15
M6 M23
M19 M14
M18 M10
M5 M1
M17 M13
 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k předškolnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 18. 5. 2020

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím