PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

Vážení rodiče,

Zápisy do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Neznašov (pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) se uskuteční v plánovaném termínu 22. a 23. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem. Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Bude přitom možné využít datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem, podle konkrétní situace budou rodiče moci přihlášku doručit osobně nebo poslat poštou. Ministerstvo doporučuje, aby školy po ukončení mimořádných opatření uspořádaly setkání se zapsanými dětmi, aby měly možnost seznámit se se školou či učiteli.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat také webové stránky Základní školy a Mateřské školy Neznašov.

Formuláře potřebné k zápisu:

1) Přihláška k zápisu do 1. třídy (ke stažení zde)

2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)

3) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (ke stažení zde)

4) Prostá kopie rodného listu dítěte

5) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

 

Z organizačních důvodů Vás žádáme abyste vyplnili dané formuláře a doručili je od 1. 4. 2020, nejpozději však do 23. 4. 2020:

a) datovou schránkou (xe44qms)

b) e-mailem s elektronickým podpisem (tuma@zsneznasov.cz), s předmětem ZÁPIS

c) poštou (ZŠ a MŠ Neznašov, Mgr. Jaroslav Tůma,  Neznašov 29, 373 02 Neznašov), obálku označte nápisem ZÁPIS

d) doručit osobně (po telefonické domluvě na tel. čísle: 604925111)

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní vchod do budovy) a na webových stránkách školy: www.zsneznasov.czSeznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 27. dubna 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme telefonicky po obdržení Vámi zaslaných dokumentů.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2020/2021

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč a Slavětice),  V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:
  2. Děti, které navštěvují mateřskou školu, která je součástí školy základní 
  3. Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec je již žákem  ZŠ nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí školy základní  
  4. Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu:  

Formuláře potřebné k odkladu povinné školní docházky:

1) Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde)

2) Doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC,...)

3) Doporučující posouzení od dětského nebo odborného lékaře

4) Prostá kopie rodného listu dítěte

5) Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (k ověření trvalého bydliště dítěte)

Veškeré dokumenty doručte stejným způsobem jako je uvedeno výše.

 

V Neznašově dne 16. 3. 2020

Mgr. Jaroslav Tůma

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021

   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Z1 Z2 Z3
Z4 Z5 Z6
Z7 Z8 Z9

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 27. 4. 2020

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím